Rozdíl mezi CMMS a EAM

Rozdíl mezi CMMS a EAM

V předchozím článku jsme si vysvětlili pojem CMMS/EAM. Na úvod bych chtěl vysvětlit, proč hovoříme o CMMS (Computerized Maintenance Management Systém) „lomítko“ EAM (Enterprise Asset Management) systému a jaký je rozdíl mezi CMMS a EAM řešením.  Z matematického hlediska je CMMS systém podmnožinou EAM systému. EAM je dlouhodobě rozšiřitelné komplexní řešení, které zahrnuje všechny funkce CMMS, zatímco systém CMMS je zaměřen pouze na procesy údržby a provozu. V dnešní době však existuje mezi CMMS a EAM systémy velmi úzká hranice. Mnohé CMMS systémy již částečně nabízejí řešení procesů, které poskytují systémy EAM. Proto často tyto systémy označujeme jako CMMS/EAM.

Grafické vyjádření vztahu mezi EAM a CMMS systémem
O-1-1: Grafické vyjádření vztahu mezi EAM a CMMS systémem

Historie CMMS systémů

CMMS je  „počítačový systém řízení údržby“. To znamená, že je primárně určen k pokrytí potřeb procesu podnikové údržby a k tomu využívá všech vymožeností, které nabízí moderní počítačová technika. Z hlediska historického zde byly dříve CMMS systémy a první z nich se začaly objevovat v 60. letech 20. století. Tyto systémy byly vyvinuty pro velké podniky vlastnící příslušné počítačové vybavení, které v té době dokázalo číst programy z děrných štítků.

První generace CMMS systémů dokázaly technikům údržby připomínat jednoduché úkoly – výměny oleje v motorech, mazání strojů apod. Zjištěné poruchy se pak do systému kódovaly pomocí děrných štítků, což byl ale posun proti papírovým evidencím.

Ukázka děrného štítku
O-1-2: Ukázka děrného štítku

Druhá generace CMMS systémů přišla společně se sálovými počítači, kdy se již snadno daly tisknou papírové příkazy k údržbě a provedená práce se odevzdávala na papírovém protokolu, který přepisovala odborná IT obsluha pomocí terminálu do centrálního počítače.

Třetí generace CMMS systémů nastoupila s érou „mini počítačů“ v 80. letech 20. století, které byly propojené do počítačové sítě, a které již umožňovaly proškolenému technikovi údržby přímo zadávat výsledky práce rovnou do systému. Systémy CMMS se začaly rozšiřovat o další funkcionalitu – například o přehledové sestavy.

Čtvrtá generace CMMS přišla na svět společně s PC systémy a s rozvojem internetu. Díky masívnímu rozšíření osobních počítačů, dostupnosti vývojových nástrojů pro veřejnost a rozvoji databázových systémů došlo k i v oblasti software pro údržbu k obrovskému posunu. Na trhu se objevují nové systémy CMMS, které jsou cenově dostupné širokému spektru podniků. Díky konkurenčnímu prostředí se CMMS systémy rozšiřují hlavně z hlediska poskytovaných funkcí.

Pátá generace CMMS systémů souvisí s rozvojem webových technologií, kdy se v rámci lokální LAN sítě spouští systém s webovým přístupem. Tato řešení mají výhodu v jednodušším a rychlejším způsobu aktualizace na vyšší verze. Nevýhodou je omezení některých funkcionalit, které nabízí systémy CMMS založené aplikačním software.

Šestá generace CMMS systémů je spojena s přesunem lokálních webových aplikací do internetu a aplikace jsou dostupné v internetu odkudkoliv. Problém ale nastává při propojení na ostatní podnikové systémy (ERP, CRM, MES/MOM, docházkové apod.).

Sedmá generace CMMS systémů přichází společně s cloudovým přístupem a s rozvojem mobilních technologií, které umožňují využívat všechny funkce CMMS systému na „chytrých“ zařízeních – mobilní telefony a tablety. Díky moderním komunikačním protokolům již není problém tyto systémy propojovat s ostatními podnikovými systémy.

Primární funkce CMMS systému

Systém CMMS je specializovaný software pro podnikovou údržbu, který má 4 primární funkce.

1. Evidence majetku z hlediska procesu údržby

V systému CMMS jsou zaznamenány základní i podrobné informace o majetku vztahující se k údržbě. Mezi základní informace vztahující se k majetku patří inventární číslo, identifikační číslo, název nebo jiné označení dle místních zvyklostí, fotka a další podrobnosti týkající se vlastností majetku. K podrobným informacím pak patří záznamy o údržbě, plán preventivní údržby, evidence požadavků na údržbu týkající se daného majetku, evidence poruch, definice odpovědností za majetek, deník zařízení (stroje, technologie) apod.

2. Zajištění procesu údržby

CMMS jako softwarová platforma musí splňovat požadavky na proces údržby z hlediska reaktivní, preventivní nebo prediktivní údržby. Cílem implementace procesu údržby na platformě CMMS je optimalizovat náklady na údržbu. Správná optimalizace nákladů by se měla pohybovat v rozmezí 12 až 18%.

3. Zefektivnění řízení procesu údržby

Zavedený proces údržby v systému CMMS je nutné neustále sledovat a na základě výsledků vylepšovat. Systém CMMS poskytuje online pohled na proces údržby – na aktuální prováděné pracovní činnosti údržby, na klíčové ukazatele údržby a samozřejmě na náklady na údržbu.

4. Evidence a správa náhradních dílů

Systém CMMS eviduje data týkající se náhradních dílů, jako jsou čísla a kódy náhradních dílů, jejich popisy, dodavatele, jejich umístění apod. CMMS může upozorňovat na událost poklesu počtu náhradních dílů pod předem definovanou prahovou úroveň. V poslední řadě CMMS pomáhá automatizovat proces objednávání, aby se zajistilo doplňování zásob na požadovanou úroveň a zabránilo tak neplánovaným prostojům.

Základní proces správy pracovních příkazů
O-1-3: Základní proces správy pracovních příkazů v systému CMMS

Primární funkce EAM systému

EAM systémy vznikly v 90. letech 20. století a jsou tedy mladší a modernější než CMMS systémy. Software EAM poskytuje celostní pohled na kompletní správu životního cyklu majetku, včetně plánování, nákupu, provozu a jeho likvidace. Zatímco CMMS se používá především k evidenci a řízení údržby zařízení a strojů. Celkovým cílem systému EAM je kontrola a měření výkonnosti podnikového majetku. EAM zahrnuje správu veškerého fyzického majetku a infrastruktury společnosti po celou dobu jeho životnosti – od návrhu, instalace a nákupu až po provoz, údržbu, likvidaci a výměnu.

Vybrané vlastnosti EAM navíc proti CMMS

  • Rozpočtování a účetnictví,
  • Monitorování a kalibrace,
  • Monitorování spotřeby energie,
  • Správa budov, podnikových komunikací a vozového parku,
  • Řízení procesu údržby,
  • Interaktivní mapy, půdorysy a schémata a
  • Lineární aktiva (infrastruktura, trasy, potrubí, železnice apod.).

Rozdílných vlastností mezi CMMS a EAM systémy by se našlo více, ale jak jsem v úvodu napsal, výrobci CMMS systémů dnes postupně rozšiřují portfolio funkcí a vlastností těchto systémů tak, že se rozdíly mezi CMMS a EAM systémy stírají a proto často píšeme o CMMS/EAM systémech.

EAM vs. CMMS
EAMCMMS
Správa vozového parku
Monitorování a sledování vozového parku, včetně integrace GIS.
ANONE
Pracovní příkazy
Životní cyklus pracovních příkazů od založení po uzavření, včetně jejich plánování.
ANOANO
Záruční doby a reklamace
Sledování záručních dob pořízeného majetku, oprav v záruční době a proces reklamací
ANONE
Údržba, opravy, generální opravy
Správa opatření přijatých k údržbě, opravám nebo obnově majetku (správa komponent, reverzní logistika atd.).
ANONE
Interaktivní schémata
Interaktivní vizualizace, půdorysy, orientační plány, schémata, umístění zařízení, GPS atd.
ANONE
Správa rozpočtu
Integrované sledování rozpočtu v celém systému.
ANONE
Řízení zásob
Sledování nákupu, automatické objednávky náhradních dílů atd.
ANOANO
Sledování spotřeby energie
Odečet měřičů v reálném čase a monitorování energie.
ANONE
Preventivní údržba
Plánování údržby na základě přednastavených časů nebo způsobů použití.
ANOANO
Přizpůsobitelné konfigurace
Možnost přizpůsobit systém tak, aby splňoval specifické organizační požadavky.
ANOANO
T-1-1: Rozdíl mezi EAM a CMMS systémy

Pořídit si CMMS nebo EAM?

CMMS i EAM spadají do kategorie software pro správu podnikové údržby. A protože se funkce CMMS a EAM překrývají, je snazší poukázat na rozdíly mezi nimi tím, že se místo toho zaměříte na primární účel daného řešení. Počítačové systémy pro správu údržby (CMMS) byly původně určeny k zefektivnění údržby, centralizaci dat a zavedení automatizovaného přístupu ke správě pracovních příkazů. Software pro správu podnikového majetku (EAM) byl určen ke správě životního cyklu majetku a to napříč celým podnikem.

Aby bylo možné vybrat nejlepší řešení pro Vaše podnikání, musíte při výběru software pro správu podnikové údržby vzít v úvahu mnoho faktorů. První, jak již bylo zmíněno, je účel. Zajímá Vás čistě optimalizace procesu údržby? Pokud ano, CMMS je správná volba. Musíte však také zvážit množství Vašich činností v údržbě. Máte velký tým údržby? 25 nebo více zaměstnanců? Pokud ne, CMMS je stále pravděpodobně Vaše nejlepší volba. Pokud ano, EAM systém může být pro Vás vhodnější.

Jedním z faktorů, které mohou snadno ovlivnit Vaše rozhodnutí, je rozpočet. Cena CMMS je tradičně nižší než cena EAM systému, zejména u on-premise řešení, tzn. software instalované ve Vaší počítačové síti a na vašem IT vybavení . Software, který je nainstalován ve Vašem IT prostředí, představuje významnou investici a rozdíl v nákladech mezi „lokálními“ CMMS a EAM se pohybuje v řádu desítek tisíc Kč. EAM systémy vyžadují „náročnější“ hardware i dražší databázové platformy pro ukládání svých dat. Čím dál častěji jsou vyžadována řešení hostovaná v cloudu, která běží v internetové síti a nevyžadují instalaci. Softwarová řešení, která fungují v cloudu, mají obvykle odlišnou licenční politiku a cena licence bývá založena na měsíčních, čtvrtletních nebo ročních platbách. Nemusíte platit za počítačové vybavení jako u on-premise řešení, ale je nutné zvážit rizika spojená s „pronájmem“ řešení a závislost na poskytovateli internetových služeb. Výhodou je ale snížení pořizovacích nákladů a rozložení plateb do pravidelných splátek.

Software CMMS i EAM může společnostem pomoci vylepšit proces údržby, zajistit dodržování předpisů, zlepšit bezpečnost, snížit prostoje strojů a maximalizovat návratnost investic (ROI). O tom kolik se dá ušetřit prostředků pořízením CMMS/EAM systému se dozvíte v některém z dalších článků.

Roman Gryc, ELVAC SOLUTIONS s.r.o.

Zajímá Vás, jak TechIS funguje?

Sjednejte si prezentaci systému TechIS ve vaší firmě osobně nebo prostřednictvím online komunikace.

Rádi Vám ukážeme jak řídit údržbu lépe!

ELVAC a.s.
ALINVEST
KENDRION
Therma FM
Contipro
Chropynska
Valeo
Seca
Slavia
CIE Metal CZ

Objednejte si nezávazně předvedení produktu TechIS a získejte možnost vyzkoušet si produkt až na 3 měsíce

Dokument zdarma a odběr informací o produktu TechIS

Zadejte Váš platný e-mail a my Vám na něj obratem zašleme odkaz ke stažení dokumentu.

Odběr informací lze v emailu kdykoliv odvolat 😉.

Dokument zdarma a odběr informací o produktu TechIS

Zadejte Váš platný e-mail a my Vám na něj obratem zašleme odkaz ke stažení dokumentu.

Odběr informací lze v emailu kdykoliv odvolat 😉.

Dokument zdarma a odběr informací o produktu TechIS

Zadejte Váš platný e-mail a my Vám na něj obratem zašleme odkaz ke stažení dokumentu.

Odběr informací lze v emailu kdykoliv odvolat 😉.

Objednejte si nezávazně předvedení produktu TechIS a získejte přístup k mobilní aplikaci

Vybraná zobrazení aplikace TechIS